ดินแดนแห่งความรุ่งเรือง “สุวรรณภูมิ” ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก
โครงการสุวรรณภูมิ เกิดจากความต้องการในการเชื่อมโยงคุณค่าจากความรุ่งเรืองในอดีตบนเส้นทางสุวรรณภูมิจากการศึกษาค้นคว้าผ่านหลักฐานที่ค้นพบแล้วนำมาเสนอผ่านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปร่วมเดินทางสู่การค้นพบอันมีคุณค่าไปด้วยกัน
1
ก่อนจะมาเป็น “สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก”
2
อดีตสู่ปัจจุบันของการศึกษา และค้นพบ “ที่นี่ สุวรรณภูมิ” (Mapping)
3
การศึกษา และการค้นพบสู่การเรียนรู้ “วิถีสุวรรณภูมิ” ด้วยโลกเสมือนจริง (360 องศา)
4
ปัจจุบันสู่อนาคตเพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์และคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอาเซียน