การศึกษาและการค้นพบสู่
การเรียนรู้ “วิถีสุวรรณภูมิ” ด้วยโลกเสมือนจริงในเส้น
ทางเมืองโบราณปราจีนบุรี
 (360 องศา)