ปัจจุบันสู่อนาคตเพื่อ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์และคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอาเซียน