หนังสือ Suvarnabhumi The Golden Land
หนังสือ Suvarnabhumi The Golden Land

หนังสือ “SUVARNABHUMI: The Golden Land Terra Incognita” สทอภ. ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกันศึกษาค้นคว้าหลักฐานและเรียบเรียงพร้อมการอ้างอิงเกี่ยวกับ “ดินแดนสุวรรณภูมิ” นับเป็นหลักฐานใหม่ที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียด การค้นพบ และหลักฐานต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิที่มีความชัดเจนและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Date 24 Aug 2020

Executive Summary Suvarnabhumi Terra Incognita
Executive Summary Suvarnabhumi Terra Incognita

แนวคิดของ Suvarnabhumi: Terra Incognita เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของร่องรอยอารยธรรมและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จัดทำ "วิถีอาเซียน" เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความเชื่อมโยงในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสังคมและวัฒนธรรม

Date 24 Aug 2020

Suvarnabhumi Terra of ASEAN Co-cultural Values
Suvarnabhumi Terra of ASEAN Co-cultural Values

ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองปีวัฒนธรรมอาเซียน 2562 บนพื้นฐานแห่งความมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมีพลวัตรอันเป็นเป้าหมายหลักของอาเซียน โครงการสุวรรณภูมิ: ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก จะเป็นวิวัฒนาการของการเชื่อมโยง อัตลักษณ์ และคุณค่าแห่งวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนเพื่อให้เกิดพลวัตในการพัฒนาเชื่อมโยงประชากรอาเซียนไปพร้อมกับ Mega Trend ของโลกและยุทธศาสตร์การฟื้นความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ในโครงการความร่วมมือตามแนวเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก (Belt and Road Initiative) และก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่สมบูรณ์ที่ทุกคนมีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ เป็นสุขและมีอิสระที่จะเลือกใส่ความหมายให้กับตนเองได้

Date 23 Jul 2020

Suvarnabhumi Terra Incognita
Suvarnabhumi Terra Incognita

The book is a part of “Suvarnabhumi Terra Incognita Project with space technology and geoinformatics”, which is inspired by “The Story of Mahajanaka”, Royal Work of His Majesty King Bhumibhol Adulyadej The Great, who coined the term “Suvarnabhhumi (The Golden Land)” for the second international airport of Thailand, demonstrating the meaning of precious moment and land. The project aims to explore and analyze symbolic value of this land in term of “abstract thoughts”.

Date 20 Jul 2020

Thai Heritage from Space
Thai Heritage from Space

หนังสือ “มรดกไทยจากภาพดาวเทียม Thai Heritage from Space” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภมิสารสนเทศให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย และร่วมกันดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการทํางานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติสืบไป

Date 20 Jul 2020

India-Asean Archaeological Atlas from Satellite Data
India-Asean Archaeological Atlas from Satellite Data

หนังสือ “India-Asean Archaeology Atlas from Satellite Data” สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์กร National Atlas Thematic Mapping Organization กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย เป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคร่วมกัน

Date 20 Jul 2020