Suvarnabhumi The Golden Land
Suvarnabhumi The Golden Land

หนังสือ “SUVARNABHUMI: The Golden Land Terra Incognita” สทอภ. ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกันศึกษาค้นคว้าหลักฐานและเรียบเรียงพร้อมการอ้างอิงเกี่ยวกับ “ดินแดนสุวรรณภูมิ” นับเป็นหลักฐานใหม่ที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียด การค้นพบ และหลักฐานต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิที่มีความชัดเจนและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

วันที่ 24 ส.ค. 2020

Executive Summary โครงการสุวรรณภูมิ ภูมิอารายธรรมเชื่ิอมโลก
Executive Summary โครงการสุวรรณภูมิ ภูมิอารายธรรมเชื่ิอมโลก

Executive Summary โครงการสุวรรณภูมิ ภูมิอารายธรรมเชื่อมโลก เป็นแนวคิดในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของร่องรอยอารยธรรมและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จัดทำ "วิถีอาเซียน" เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความเชื่อมโยงในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสังคมและวัฒนธรรม

วันที่ 24 ส.ค. 2020

สุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน
สุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองปีวัฒนธรรมอาเซียน 2562 บนพื้นฐานแห่งความมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมีพลวัตรอันเป็นเป้าหมายหลักของอาเซียน โครงการสุวรรณภูมิ: ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก จะเป็นวิวัฒนาการของการเชื่อมโยง อัตลักษณ์ และคุณค่าแห่งวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนเพื่อให้เกิดพลวัตในการพัฒนาเชื่อมโยงประชากรอาเซียนไปพร้อมกับ Mega Trend ของโลกและยุทธศาสตร์การฟื้นความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ในโครงการความร่วมมือตามแนวเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก (Belt and Road Initiative) และก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่สมบูรณ์ที่ทุกคนมีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ เป็นสุขและมีอิสระที่จะเลือกใส่ความหมายให้กับตนเองได้

วันที่ 23 ก.ค. 2020

สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก
สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก

“สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรม เชื่อมโยงโลก (Suvarnabhumi Terra Incognita)” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ” ได้แรงบันดาลใจจาก พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงหมุดหมาย “สุวรรณภูมิ” ทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และคุณค่า โดยพระราชทานเป็นนามมงคล ท่าอากาศยานสากลแห่งที่สองของประเทศไทย โครงการนี้มีเป้าหมายในการ ค้นหาและวิเคราะห์เชื่อมโยงคุณค่าของดินแดนที่ถูกกล่าวอ้างถึงในเชิง “นามธรรมแห่งความคิด”ซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่

วันที่ 20 ก.ค. 2020

มรดกไทยจากภาพดาวเทียม
มรดกไทยจากภาพดาวเทียม

หนังสือ “มรดกไทยจากภาพดาวเทียม Thai Heritage from Space” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภมิสารสนเทศให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย และร่วมกันดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการทํางานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติสืบไป

วันที่ 20 ก.ค. 2020

สมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียนไทย–อินเดีย
สมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียนไทย–อินเดีย

หนังสือ “India-Asean Archaeology Atlas from Satellite Data” สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์กร National Atlas Thematic Mapping Organization กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย เป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคร่วมกัน

วันที่ 20 ก.ค. 2020