ร่วมค้นหาแหล่งโบราณสถานด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง (3D)