อดีตสู่ปัจจุบันของการศึกษา และค้นพบ “ที่นี่ สุวรรณภูมิ” (Mapping)