งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

สทอภ. เข้าร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเจริญรอยตามเบื้องยุคคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐบาล และจัดนิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆ โดย สทอภ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอการการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในเชิงพื้นที่ และแนวคิดการต่อยอดประยุกต์สู่การสร้างคุณค่า “สุวรรณภูมิ” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การพลิกฟื้นภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิสู่การเชื่อมโยงโลก” โดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแจกหนังสือ “มรดกไทย” และหนังสือ “แผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนไทย-อินเดีย” ให้แก่ผู้สนใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หนังสือ “สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก” ที่กำลังมีออกมาให้ชมในเร็วนี้ๆ อีกด้วย