จิสด้า ผนึกกำลัง 10 หน่วยงาน ร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ


จิสด้า ผนึกกำลัง 10 หน่วยงาน ร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ

วันที่ 21 สิงหาคม 63 ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า ภูมิอารยธรรม สุวรรณภูมิ ร่วมกับ 10 หน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), กรมศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิสัมมาชีพ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวแสดงความยินดีในจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการจรรโลงคุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี และกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งต่อแนวคิด แนวทาง และข้อมูลที่ทรงคุณค่าต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่ และระดับนโยบายของประเทศ และร่วมพัฒนาระบบสร้างสรรค์คุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Cultural Creative Platform) ให้เป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย ต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของผู้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำไปต่อยอดงานในมิติอื่นๆ ต่อไป

สำหรับ “โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” มีเป้าหมายในการวิเคราะห์เชื่อมโยงคุณค่าของดินแดนที่ได้รับการกล่าวถึงในเชิง “นามธรรมแห่งความคิด” เป็นการวิจัยเกี่ยวกับร่องรอยและความรุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันของ “สุวรรณภูมิ” ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางการค้าข้ามสมุทร ตลอดจนความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้หลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงข้อมูลใหม่เกี่ยวกับดินแดนนี้ที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตามรอย “สุวรรณภูมิ” ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าแห่งศักยภาพผ่านรูปลักษณ์ (Features) ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภูมิสารสนเทศ ซึ่งตรงกับพันธกิจของจิสด้าในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

ด้าน ผศ.เชาวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ในการเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่จะมีการนำเทคโนโลยีด้านอวกาศมาช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงในมิติเชิงพื้นที่ของหลักฐานอารยธรรมที่ปรากฏตามที่ต่างๆ และสามารถนำส่งคุณค่าที่ได้จากการศึกษาสุวรรณภูมิ ในมุมมองใหม่ของ สทอภ.ไปต่อยอดสู่การร่วมบริหารจัดการพื้นที่ โดยใช้คุณค่าบริบท ทางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ มาร่วมแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน หรือใช้ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ได้ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างโอกาสด้านความร่วมมือในมิติอื่นๆ บนฐานความรู้ความเข้าใจในคุณค่าวัฒนธรรมร่วม

ทั้งนี้ จากจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ สทอภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดหวัง ให้การขับเคลื่อนคุณค่าร่วมของภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ขยายผลต่อยอดไปถึงความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนี้ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ หรือดินแดนแห่งความรุ่งเรือง บนพื้นฐาน “วิถีร่วมของอาเซียน”  ต่อไป

 

อ่านเรื่องราว แรงบันดาลใจ หลักฐาน ข้อมูลวิเคราะห์และคุณค่าฉบับเต็มได้ที่ https://suvarnabhumi.gistda.or.th