(ตอนที่ 4) ความเชื่อมโยงของเส้นทางสายไหมโบราณสู่ความรุ่งเรืองในสุวรรณภูมิ ประเทศจีน


(ตอนที่ 4) ความเชื่อมโยงของเส้นทางสายไหมโบราณสู่ความรุ่งเรืองในสุวรรณภูมิ ประเทศจีน

ความเชื่อมโยงของเส้นทางสายไหมโบราณในประเทศจีน (เมืองซีอาน ถึง เมืองตุนหวง)

หลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม

นอกจากหลักฐานที่ทีมงานสำรวจได้พบเห็นจากโบราณสถานต่างๆ ที่ยังคงเหลือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความรุ่งเรืองของสถานที่นั้นในอดีตแล้ว ยังสามารถศึกษาความรุ่งเรื่องได้จากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กานซู ที่จัดแสดงวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวน 420 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าโบราณ และหลักฐานที่ค้นพบ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องใช้ที่ทำจากหยก ทองคำ เงิน และประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากหิน ในภาคตะวันตกของประเทศจีน พิพิธภัณฑ์ตุนหวง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ ได้แก่ เครื่องใช้โบราณที่ขุดค้นพบ พระพุทธรูปจากอินเดีย ภาพเขียนโบราณ กระเบื้องแกะสลัก รูปสลักหินที่มีศิลปะแตกต่างกันในแต่ละราชวงศ์  และมีข้อมูลการเดินทางค้าขายของ ชาวจีน และยุโรป บนเส้นทางสายไหม โดยแสดงตำแหน่งด่านการค้าสำคัญของเมืองตุนหวง สู่เมืองซินเจียงเพื่อออกเดินทางไปยังยุโรป เช่น ด่านยู่เหมิน (Yumen Pass)  ที่เป็นประตูออกสู่เส้นทางตอนเหนือและด่านหยางกวน (Yangguan Pass) ที่เป็นประตูออกสู่เส้นทางตอนใต้ และความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าในอดีตของเมืองตุนหวง และได้มีการจัดแสดงข้อมูลการเดินทางค้าขายของมาร์โค โปโล (Marco Polo) ซึ่งเป็นนักสำรวจและพ่อค้าชาวเวนิสที่เดินทางจากยุโรปเข้ามาค้าขายในประเทศจีนผ่านเส้นทางสายไหม ในช่วงปีค.ศ. 1271 ถึง ค.ศ.1295

ดังนั้น จากการสำรวจความเชื่อมโยงของเส้นทางสายไหมกับความรุ่งเรืองของสุวรรณภูมิในอดีต พบว่า มีหลักฐานหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น โบราณวัตถุต่างๆ อาทิ เครื่องสำริดที่มีศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปวัตถุของอินเดีย แม้แต่พระพุทธรูปที่มีศิลปะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปแถบเอเชีย อีกทั้งลักษณะของเครื่องใช้ในครัวเรือนยังมีความคล้ายคลึงกับลักษณะเครื่องใช้ที่พบในพื้นที่ประเทศไทย คือ หม้อสามขา จากข้อมูลที่ค้นพบจากการสำรวจ ทำให้ความเชื่อมโยงของเส้นทางสายไหม กับสุวรรณภูมิ มีความชัดเจนขึ้นในด้านศาสนา และการค้าขาย แต่ถึงอย่างไร ทีมงานสำรวจยังต้องทำการสำรวจพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงสู่สุวรรณภูมิต่อไป